poniedziałek 9.00-17.00 wtorek- piątek 8.00-16.00

GMINA OSIECK
NAZWA GMINY Gmina Osieck
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. otwocki
KOD 08-445
MIEJSCOWOŚĆ Osieck, Rynek 1
KONTAKT tel. +48 25 685-70-26, 685-70-96
fax +48 25 685-70-90
e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl
Wójt Gminy

Wójt Gminy
Karolina Zowczak
tel. +48 25 685-70-26 wew. 23
e-mail: wojt@gminaosieck.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Hulisz
tel. +48 25 685-70-26 wew. 21
e-mail: radagminy@gminaosieck.pl   

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
Adriana Mizerska 
tel. +48 25 685-70-26 wew. 14
e-mail: sekretarz@gminaosieck.pl

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Joanna Bujańska

Zastępca Skarbnika
Justyna Kamaszewska
 

tel. +48 25 685-70-26 wew.26
e-mail: skarbnik@gminaosieck.pl

 Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuje się Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe,
a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Osieck reprezentowana przez Wójta,
(adres: Rynek 1, 08-445 Osieck, telefon kontaktowy: 25 6857026,
e-mail: ).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- realizacji zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (pozyskiwanie danych głównie w celach kontaktowych).

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona zgoda.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. np. organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura, banki, urzędy pocztowe oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.

8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 20 RODO;

-  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z  obowiązującym prawem.

11) Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, będzie realizowana przez Administratora poprzez realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.

 

 

Opublikowane przez: Dominika Szostak | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2021-05-27 11:34:43.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2021-05-27 11:34:43
Opublikowane przez: Dominika Szostak