Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Miasto i Gmina Osieck
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Referaty i samodzielne stanowiska Referat finansowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat finansowy, bieżące, menu 63 - BIP - Miasto i Gmina Osieck”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat finansowy

Referat finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy:

 1. Dla stanowiska ds. księgowości budżetowej urzędu:
  1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów.
  2. Prowadzenie ewidencji i księgowości Urzędu Gminy, jako jednostki.
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i przekazywanie na rachunek ZFŚS kwoty należnego odpisu.
  4. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetowych z tytułu:
   • podatków i opłat lokalnych
   • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
   • opłata za użytkowanie wieczyste
   • opłata za wodę i ścieki
   • opłata za gospodarkę odpadami
   • innych dochodów gminy
  5. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego gminy i urzędu.
  6. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi.
  7. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych.
  8. Ewidencjonowanie zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i   inwestycyjnych oraz uzgadnianie ich z planem i wykonaniem w budżecie gminy.
  9. Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych, przekazywanie dotacji zgodnie z planem finansowym gminy.
  10. Ewidencja i sprawozdawczość wydatków strukturalnych jednostki i gminy.
  11. Sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz co miesięczna analiza i kontrola kont analitycznych w urzędzie gminy.
  12. Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowania z dochodów i wydatków.
  13. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań,  bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej.
  14. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników majątkowych jednostki oraz jej wycena, sporządzanie dokumentów OT, LT, PT.
  15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu środków trwałych.
  16. Księgowanie wydatków związanych z płacami pracowników Urzędu Gminy i zleceniobiorców.
  17. Dokonywanie przelewów  wypłat diet radnych i sołtysów.
  18. Bieżące dekretowanie i księgowanie wydatków budżetowych.
  19. Terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych.
  20. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności.
  21. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków budżetowych.
  22. Okresowe uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych wydatków budżetowych.
  23. Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnienie powstałych różnic.
  24. Dekretowanie i ewidencja księgowa faktur zakupu do odliczenia podatku VAT .
  25. Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur.
  26. Prowadzenie rejestru i wystawianie not księgowych.
  27. Prowadzenie rejestru i kontrola wydatków Funduszu Sołeckiego.
  28. Prowadzenie rejestru i kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych.
  29. Obsługa systemu Bestia – sporządzanie sprawozdań z wydatków.
  30. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie należnych dochodów gminy.
  31. Comiesięczne uzgadnianie dochodów jednostki urzędu w zakresie podatków, opłat za wodę i ścieki oraz gospodarki odpadami.
  32. Wprowadzanie planu dochodów i wydatków w jednostce budżetowej.
  33. Wprowadzanie zarządzeń i uchwał zmieniających plan budżetu.
  34. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.
 2. Dla stanowiska ds. księgowości budżetu gminy:
  1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniami Ministra Finansów,
  2. Prowadzenie ewidencji i księgowości Gminy jako organu,
  3. Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur,
  4. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym, rachunkowym, kwalifikowanie, co do zgodności z wydatkami budżetowymi i inwestycyjnymi,
  5. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych z rachunku podstawowego gminy i urzędu
  6. Ewidencja i księgowanie wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowania z dochodów i wydatków
  7. Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych, przekazywanie dotacji zgodnie z planem finansowym gminy
  8. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę oraz terminowe przekazywanie należnych dochodów na rachunek wojewody,
  9. Terminowe, rzetelne i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań rocznych gminy, jako organu, 
  10. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach pozyskanych środków unijnych,
  11. Bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
  12. Wprowadzanie planu dochodów i wydatków budżetowych w organie,
  13. Wprowadzanie zarządzeń i uchwał zmieniających plan budżetu,
  14. Comiesięczne uzgadnianie dochodów gminy w zakresie podatków, opłat za wodę i ścieki oraz opłat za gospodarkę odpadami,
  15. Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności,
  16. Dokonywanie przelewów wypłat diet radnym i sołtysom,
  17. Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie należnych dochodów gminy,
  18. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków budżetowych z pozyskanych środków zewnętrznych,
  19. Prowadzenie rejestru i sporządzanie not korygujących do błędnie wystawionych faktur,
  20. Ewidencja syntetyczna dochodów z tytułu:
   • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
   • Opłata za użytkowanie wieczyste
   • Czynsze za lokale użytkowe
   • Wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia użytkowania wieczystego na własność
   • Inne dochody gminy, które podlegają ewidencji i rozliczeniu podatku VAT
  21. Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku VAT,
  22. Terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku VAT,
  23. Systematyczna kontrola wpływu  dochodów i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT
  24. Comiesięczne rozliczanie podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowej oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji i płatności podatku VAT w Urzędzie Skarbowym
  25. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT,
  26. Przygotowywanie, kompletowanie i składanie wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy na projekty „miękkie” (nieinwestycyjne) oraz koordynowanie czynności na każdym etapie realizacji dofinansowywanego zadania wraz z rozliczeniem końcowym efektów rzeczowo-finansowych;
  27. Współpraca w zakresie realizacji zamówień publicznych, udział w pracach Komisji Przetargowej
  28. Udostępnianie informacji dot. budżetu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
  29. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika Gminy.
 3. Dla stanowiska ds. wydatków osobowych:
  1. Sporządzanie i księgowanie list płac.
  2. Prowadzenie ewidencji wydatków osobowych i bezosobowych pracowników urzędu.
  3. Prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS.
  4. Sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS.
  5. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego.
  6. Sporządzanie informacji o dochodach (PIT-11).
  7. Sporządzanie, księgowanie i wypłata list wynagrodzeń z umów zleceń i umów o dzieło.
  8. Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń.
  9. Sporządzanie sprawozdań z funduszu płac.
  10. Rozliczanie delegacji służbowych.
  11. Naliczanie i wyplata prowizji sołtysom.
  12. Rozliczanie ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych.
  13. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą i rozliczeniem z Urzędem Pracy prac społecznie użytecznych i robót publicznych.
  14. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum, w tym Rp-7.
  15. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
  16. Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych.
  17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
   • przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   • wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
   • wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
   • wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
   • wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
   • wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
   • wprowadzanie danych dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu do systemu CEiDG.
  18. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Dla stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych:
  1. Prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiących podstawę  do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego mieszkańców oraz innych opłat.
  2. Wprowadzanie zmian geodezyjnych do ewidencji podatkowej w rozliczeniu na miesiące w gospodarstwach i nieruchomościach.
  3. Wysyłanie informacji podatkowych dla podatników gospodarstw i nieruchomości.
  4. Wysyłanie decyzji zmieniającej wymiar podatku za dany rok za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  5. Rejestrowanie potwierdzeń odbioru decyzji wymiarowych.
  6. Wprowadzanie do karty danych osobowych (PESEL wszystkich współwłaścicieli gruntów, zmian działkami i obrębami.
  7. Ewidencja aktualnych danych o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  8. Wprowadzanie pow. budynków mieszkalnych zgodnie z wykazem  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Informacją podatnika.
  9. Ewidencja deklaracji osób prawnych.
  10. Księgowanie kwoty deklaracji rocznej i zmieniającej-wprowadzanie aktualnych danych osobowych (Regon, NIP, dane właściciela, adres).
  11. Zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw i nieruchomości oraz rejestru przypisów i odpisów dla właścicieli gruntów i współwłaścicieli.
  12. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów dla każdego podatnika odrębnie.
  13. Dokonywanie przypisów i odpisów na kontach podatników w ciągu roku (ulg, umorzeń).
  14. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych dla gospodarstw i nieruchomości rolnych (łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego).
  15. Wydawanie decyzji podatnikom.
  16. Założenie rejestru wymiarowego dla wszystkich podatków odrębnie.
  17. Uzgodnienie rejestru przypisów i odpisów z księgowością podatkową.
  18. Współpraca z sołtysami wsi przy doręczaniu decyzji wymiarowych.
  19. Prowadzenie kontroli w zakresie rzetelności danych podawanych przez podatników w deklaracjach.
  20. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.
  21. Przygotowanie uchwał w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  22. Przygotowanie uchwał w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  23. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawach: wymiaru, umorzeń, odroczenia, ulg i rozkładania zobowiązań
  24. Przygotowanie projektów decyzji w sprawie stosowania ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności zobowiązań podatkowych.
  25. Przyznawanie na wniosek podatnika ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, wojskowych w formie decyzji.
  26. Wprowadzenie zastosowanego zwolnienia składnikami do ewidencji podatkowej.
  27. Wydawanie zaświadczeń o powierzchni gruntów ha fizycznych i przeliczeniowych, o zaległościach podatkowych, o podleganiu ubezpieczeniu składką FUSR.
  28. Przygotowanie danych do budżetu.
  29. Sporządzanie sprawozdań podatkowych.
  30. Wprowadzanie danych dotyczących sprawozdań w zakresie aplikacji SHRIMP.
  31. Sporządzanie sprawozdań i informacji z pomocy publicznej.
  32. Wydanie zaświadczenia o udzieleniu ulgi de minimis.
  33. Sporządzanie sprawozdań z ulg ustawowych.
  34. Sporządzenie wykazu osób fizycznych i prawnych, którym zastosowano umorzenie w danym roku podatkowym.
  35. Współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników,
  36. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie wymiaru należności podatkowych będących dochodami gminy,
  37. Udostępnianie informacji publicznej ze zbioru danych osobowych w sprawach podatkowych.
  38. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Otwocku –Wydział Geodezji.
 5. Dla stanowiska ds. poboru podatków i opłat lokalnych:
  1. Organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych mieszkańców.
  2. Zakładanie konto kwitariuszy dla poszczególnych  wsi  na każdą ratę  podatku.
  3. Prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości,podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego  dla osób fizycznych i prawnych.
  4. Prowadzenie  ewidencji dokonywanych opłat (targowej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu kosztów scalenia, opłaty wnoszone przez obwody łowieckie,  opłaty za użytkowanie wieczyste, za przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków) oraz czynszów za lokale i grunty.
  5. Dokonywanie wymiaru  i poboru podatku od środków transportowych od osób fizycznych i  prawnych.
  6. Prowadzenie dokumentacji w sprawie podań o umorzenie podatku od środków transportowych.
  7. Przygotowywanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
  8. Wydawanie postanowień  i zawiadomień o zarachowaniu wpłaty poszczególnych podatków i opłat.
  9. Prowadzenie dokumentacji księgowej dla poszczególnych wsi.
  10. Wydawanie decyzji o zwrocie nadpłaty w poszczególnych podatkach.
  11. Nadzór nad terminowym uiszczaniem  należności podatkowych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie podatków  i innych zobowiązań pieniężnych.
  12. Prowadzenie  ewidencji wysłanych  tytułów wykonawczych,  upomnień oraz wezwań do zapłaty.
  13. Rejestrowanie   potwierdzeń odbioru upomnień, i  wezwań   do zapłaty.
  14. Prowadzenie ewidencji wniosków o wycofanie tytułów wykonawczych dla podatków i opłat.
  15. Prowadzenie ewidencji wniosków  o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zob. pieniężnych.
  16. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem hipoteki przymusowej  dłużników.
  17. Rozliczanie inkasentów po każdej racie podatku. 
  18. Przygotowywanie projektu  uchwały  w sprawie poboru inkasa  podatków; rolnego leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
  19. Wyliczanie inkasentom prowizji brutto za inkaso zobowiązań pieniężnych.
  20. Pobór i rozlicznie  opłaty targowej.
  21. Sporządzanie  sprawozdań kwartalnych  z wykonania dochodów gminy.
  22. Sporządzanie rocznego sprawozdania  o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
  23. Wykonywanie sprawozdań w zakresie aplikacji SHRIMP.
  24. Sporządzanie wyliczeń dotyczących odpisu  składki na Izby Rolnicze.
  25. Comiesięczne uzgadnianie wykonania dochodów ze Skarbnikiem  Gminy.
  26. Przygotowywanie danych do budżetu Gminy.
  27. Przygotowywanie danych o zaległościach podatników.
  28. Prowadzenie spraw związanych z pomocą  publiczną –pomoc de minimis.     
  29. Występowanie do Sądu o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym  dotyczących   zaległości  z umów cywilnoprawnych.
  30. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania dla wydrukowanych konto kwitariuszy.

Metryka

sporządzono
2021-11-08 przez Mizerska Adriana
udostępniono
2021-11-08 00:00 przez Mizerska Adriana
zmodyfikowano
2021-11-08 15:50 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
325
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.